اعلام نتایج قرعه کشی حجم هدیه اعضای کانال تلگرام صبانت اصفهان

 

 

نتایج قرعه کشی بهمن ماه حجم هدیه کانال تلگرام صبانت اصفهان.
دور اول
 
 
نفر اول به همراه سه گیگ حجم هدیه:
آقای فرزاد صادقیان
با نام کاربری: 5615***311
 
نفر دوم به همراه یک گیگ حجم هدیه:
آقای حمیدرضا شمس
با نام کاربری: 7974***311
 
 
 
آمار نتایج دوره اول:
تعداد کل شرکت کنندگان: 143 نفر.
تعداد پیام های ارسالی صحیح: 76 نفر.
تعداد پیام های قابل قبول: 61 نفر.
نتایج دوره اول قرعه کشی - بهمن ماه

 


 

نتایج قرعه کشی دی ماه حجم هدیه کانال تلگرام صبانت اصفهان.
دور دوم
 
 
نفر اول به همراه سه گیگ حجم هدیه:
خانم صغرا شاه لردی
با نام کاربری: 4206***311
 
نفر دوم به همراه یک گیگ حجم هدیه:
خانم فهیمه محمدی
با نام کاربری: 7245***311
 
 
 
آمار نتایج دوره اول:
تعداد کل شرکت کنندگان: 112 نفر.
تعداد پیام های ارسالی صحیح: 63 نفر.
تعداد پیام های قابل قبول: 34 نفر.
نتایج دوره دوم قرعه کشی - دیماه

 


نتایج قرعه کشی دی ماه حجم هدیه کانال تلگرام صبانت اصفهان.
دور اول

 

نفر اول به همراه سه گیگ حجم هدیه:
آقای فرزاد صادقیان
با نام کاربری: 5615***311
 
نفر دوم به همراه یک گیگ حجم هدیه:
آقای رضا خزایی
با نام کاربری: 4206***311

 

 

آمار نتایج دوره اول:
تعداد کل شرکت کنندگان: 135 نفر.
تعداد پیام های ارسالی صحیح: 89 نفر.
تعداد پیام های قابل قبول: 79 نفر.
نتایج دوره اول قرعه کشی - دیماه