اطلاعیه تغییرات سرویس شبانه رایگان اینترنت صبانت
 
 
بنابرسیاست تشویقی شرکت ترافیک مصرفی کاربران بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته و جهت تعرفه های عمومی رایگان بوده (به شرط استفاده منصفانه و تازمان پرنشدن امکانات از طریق بسترهای مخابراتی) و با توجه به اینکه تعدادی از کاربران درساعات مصرف رایگان به صورت پیوسته و با ابزارهای (اشتراک گذاری فایل اقدام به مصرف بی رویه پهنای باند) می نمایند، این امر باعث گردیده کاربران دیگر نتوانند از سرویس شبانه به طور مطلوب بهره برداری نمایند.
 
- شرایط بهره برداری از سرویس شبانه رایگان به صورت 2 برابر مجموع حجم های سرویس و حجم اضافه خریداری شده مشترک می باشد که در صورت عبور کاربر از میزان حجم مشخص گردیده متناسب با خرید ایشان، سرعت سرویس شبانه رایگان محدود می گردد که در این حالت اگر مشترک خواهان بهره برداری از سرویس شبانه رایگان با سرعت روزانه خود باشد می بایست اقدام به خرید حجم اضافه نموده تا سیستم به ایشان اجازه بهره برداری 2 برابر حجم خریداری شده در ساعات رایگان را بدهد.
 
- فعال سازی جهت استفاده از اینترنت رایگان شبانه (با توجه به نوع سرویس) به صورت اتوماتیک انجام می شود و نیاز به اعمال تغییرات از سمت مشترک نمی باشد.
 
شایان ذکراست از آنجا که همواره مشتری مداری ، سیاست اصلی این شرکت بوده و می باشد و به منظور جبران حجم های مازاد مصرف شده مشترکینی که مصرف منصفانه را رعایت ننموده و درحال حاضر سرویس ایشان از لحاظ سرعت شبانه رایگان محدود گردیده ، این شرکت از مورخ 1393/06/19 کلیه حجم های مازاد استفاده شده توسط چنین مشترکینی را در محاسبات لحاظ نموده و به عبارت ساده آنها را صفر نموده است تا این گونه مشترکین این امکان برایشان فراهم گردد تا با خرید حجم اضافه قادر به استفاده از 2 برابر حجم مذکور درساعات رایگان باشند.