کلیدهای میان بر در ويندوز
 
 
Windows+ F= باز کردن صفحه جستجو
Ctrl + Windows + F= باز کردن صفحه جستجوبرای یافتن رایانه در شبکه
Windows + E= باز کردن برنامه Explorer
Windows + U= باز کردن پنجره UtilityManager
Windows + R= باز کردن پنجره Run
Windows= باز شدن منوی Start
Application= مانند کلیک راست روی آیتمانتخاب شده است
Windows + D= پنجره Minimize, Restore
Windows + L = کار Switch کردن بین User ها در ویندوز
Windows + U + U= خاموش کردن رایانه
Windows + U +R= راه اندازی مجدد رایانه
Windows + U + S= بردن رایانه در حالت StandBy
Windows + F1= راهنما یا Help